Bendrabutis

Norintys gyventi bendrabutyje praymus dekano vardu pristato pri?mimo komisijai (CR204) arba savo fakulteto dekanatui. Fakultetuose praymus nagrin?ja dekano paskirti darbuotojai. Gyvenamosios vietos paskyrimas ?teisinamas fakulteto dekano potvarkiu.

Informacin?je duomen? baz?je atsiradus bendrabu?io vietos skyrimo potvarkiui, b?simasis gyventojas kreipiasi ? UAB ,,ECONOMUS atsakingus darbuotojus d?l nuomos sutarties sudarymo.

Nuomos sutarties sudarymui:

r. apgyvendinimo sutart?.

eimyninis bendrabu?io kambarys toks, kurio bent du gyventojai yra susij? tarpusavyje santuokiniais ar jiems prilygstan?iais ryiais, arba kuriuose gyvena vaik?, arba giminai?iai.

Kaip gauti viet? eimyniniame bendrabutyje?

1 ingsnis. Jei nori gyventi eimyniniame bendrabutyje praymus VGTU Student? atstovyb?s vardu
ir dokument?, suteikian?i? gauti eimynin? bendrabut?, kopijas pristatyk VGTU Student? atstovyb?s
centrin?je b?stin?je (Centriniai r?mai 212).
2 ingsnis. Praymus nagrin?ja VGTU SA prezidento ?galiota komisija.
3 ingsnis. Kai i VGTU Student? atstovyb?s gauni atsakym?, kad tau paskirta vieta eimyniniame
bendrabutyje, turi nueiti ? savo dekanat?, kur Medein?s sistemoje uregistruojamas eimyninio
bendrabu?io gavimas.
4 ingsnis. Apie bendrabu?io skyrim? paymima Medein?s informacin?je sistemoje.
5 ingsnis. Vykti ? Economus (Saul?tekio al. 25 irpasirayti nuomos sutart?.
6 ingsnis. Nuomos sutarties sudarymui reikia tur?ti:

 • asmens dokument?;
 • dvi fotonuotraukas dokumentams;
 • dokument?, patvirtinant? avansinio mokes?io sumok?jim? ? V? (700 Lt)
 • atsiskaitom?j? s?skait?.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti norint gauti eimynin? kambar?

 1. Praymas
 2. Pas? kopijos
 3. Santuokos liudijimo kopija (arba jam prilygstantis dokumentas) (giminai?iams pateikti nereikia)
 4. Esant vaikams j? gimimo liudijimo kopijas (tik pagimdiusioms)
 5. B?sim? mam? paym? apie n?tum? (tik besilaukian?ioms vaiko)
 6. Notarikai patvirtinti t?v? sutikimai

Praymas eimyniniam bendrabu?iui gauti

Prioriteto balai

Fakt? grup? Nr. Faktas, kriterijus Prioriteto balas
Mokymosi vieta S1 Abu sutuoktiniai arba giminai?iai yra VGTU studentai +2
Vienas sutuoktinis arba giminaitis yra VGTU, o kitas kitos Lietuvos valstybin?s mokymo ?staigos studentas +1
Vienas sutuoktinis yra VGTU studentas, o kitas bedarbis (turi b?ti atitinkama payma i darbo biros arba i Sodros) 0
Vienas sutuoktinis yra VGTU studentas, o kitas dirbantis (n?ra paymos nei i darbo biros (arba Sodros), nei i mokymo ?staigos) -2
eima/vaikai S2 VGTU studentas arba jo sutuoktinis (arba giminaitis) turi vaik? (skai?iuojama kiekvienam vaikui) +2
S3 Vienas i sutuoktini? ar giminai?i? yra nalaitis (skai?iuojama kiekvienam sutuoktiniui ar giminai?iui) +2
Finansin? pad?tis S4 Sumin?s pajamos (darbo umokestis, ?vairios paalpos ir imokos bei s?lygin?s i t?v? eimos gaunamos pajamos): 

 • Iki 400 Lt
 • 400600
 • 600800
 • 8001000
 • 10001200
 • 12001400
 • daugiau nei 1400

Pastaba. jei paymos nepateikiamos arba j? nepakanka s?lygin?ms pajamoms nustatyti konkurso atveju praymas gali b?ti i viso nenagrin?jamas

+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
N*

*Nenagrin?jama

eimynini? bendrabu?i? skyrimo tvarka

 1. Studentui viet? eimyniniame bendrabutyje ?sakymu skiria VGTU SA prezidentas. ?sakyme nurodomas eimos (gyventoj?) skai?ius, j? vardai ir pavard?s bei leidimo gyventi bendrabutyje laikotarpis. Laikotarpio pabaiga negali viryti jo studij? pabaigos.
 2. eimynini? bendrabu?i? nuomos sutartys sudaromos vieneriems metams
 3. Studentai, praymus eimyniniams bendrabu?iams gauti, turi teis? pateikti bet kuriuo studij? laikotarpio metu.
 4. eimynin? bendrabut? gali gauti giminai?iai.
 5. Studentai, praymus eimyniniams bendrabu?iams gauti, dokumentus pateikia VGTU SA centrin?je b?stin?je (SRC 212). VGTU SA turi teis? prayti papildomos informacijos apie praymus pateikusius asmenis.
 6. Studentai, kurie prao vietos eimyniniame bendrabutyje, atsakym? i VGTU SA gauna ne v?liau kaip per savait?.
 7. Jei VGTU SA suteikia kambar?, vienam i sutuoktini?/giminai?i? eimynin? kambar? potvarkiu skiria atitinkamo fakulteto dekanatas. iuo atveju (kai potvarkyje paym?ta, kad skiriamas eimyninis kambarys), suma?ja ne fakulteto, o VGTU SA disponuojam? laisv? kambari? skai?ius.
 8. Gav?s viet? eimyniniame bendrabutyje, studentas turi apsigyventi joje per 12 darbo dien?. Neapsigyven?s per nurodyt? laik? asmuo, netenka teis?s ? bendrabut?.
 9. Nuomos mokestis eimyniniuose bendrabu?iuose mokamas kas m?nes?.
 10. Studentas gali prat?sti eimynini? bendrabu?i? nuomos sutart?.

eimynini? bendrabu?i? tvarka parengta pagal Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendrabu?i? viet? skirstymo ir skyrimo tvarkos apra? patvirtint? 2006 m.birelio 23 d. rektoriaus ?sakymas Nr. 415.

Prie pasiraant sutart? b?tinai susipaink su Bendrabu?i? vidaus tvarkos taisykl?mis.
Po sutarties pasiraymo tu jau esi visateisis bendrabu?io gyventojas.

eimyninis bendrabu?io kambarys toks, kurio bent du gyventojai yra susij? tarpusavyje
santuokiniais ar jiems prilygstan?iais ryiais, arba kuriuose gyvena vaik?, arba giminai?iai. 

Kaip gauti viet? eimyniniame bendrabutyje?

1 ingsnis. Jei nori gyventi eimyniniame bendrabutyje praymus VGTU Student? atstovyb?s vardu
ir dokument?, suteikian?i? gauti eimynin? bendrabut?, kopijas pristatyk VGTU Student? atstovyb?s
centrin?je b?stin?je (Centriniai r?mai 212).
2 ingsnis. Praymus nagrin?ja VGTU SA prezidento ?galiota komisija.
3 ingsnis. Kai i VGTU Student? atstovyb?s gauni atsakym?, kad tau paskirta vieta eimyniniame
bendrabutyje, turi nueiti ? savo dekanat?, kur Medein?s sistemoje uregistruojamas eimyninio
bendrabu?io gavimas.
4 ingsnis. Apie bendrabu?io skyrim? paymima Medein?s informacin?je sistemoje.
5 ingsnis. Vyksti ? Saul?tekio b?st? (Saul?tekio al. 25, http://bendrabutis.vgtu.lt/index.php/
kontaktai ) pasirayti nuomos sutart?.
6 ingsnis. Nuomos sutarties sudarymui reikia tur?ti:
asmens dokument?;

dvi fotonuotraukas dokumentams;

dokument?, patvirtinant? avansinio mokes?io sumok?jim? ? V? (700 Lt)

atsiskaitom?j? s?skait?.

Saul?tekio b?sto rekvizitai:
GAV?JAS V? "SAUL?TEKIO B?STAS"
?MOKOS KODAS 103035
?MOKOS PAVADINIMAS u gyvenamosios vietos nuom?
MOK?TOJAS ________________________________________
(bendrabu?io gyventojo vardas pavard?)
MOK?TOJO KODAS _____________________________
(bendrabu?io gyventojo asmens kodas)

Prie pasiraant sutart? d?l eimyninio kambario, b?tinai susipaink su bendrabu?i? vidaus
tvarkos taisykl?mis http://bendrabutis.vgtu.lt/index.php/info-gyventojams/bendrosios-tvarkos-
taisykles
Po sutarties pasiraymo tu jau esi visateisis eimyninio bendrabu?io gyventojas.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti norint gauti eimynin? kambar?

Praymas
Pas? kopijos
Trij? paskutini? m?nesi? eimos pajamos
Santuokos liudijimo kopija (arba jam prilygstantis dokumentas) (giminai?iams pateikti nereikia)
Esant vaikams j? gimimo liudijimo kopijas (tik pagimdiusioms)
B?sim? mam? paym? apie n?tum? (tik besilaukian?ioms vaiko)
eimos sud?ties payma i seni?nijos (tik giminai?iams)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Praymo forma

Prioriteto balai

Prioriteto
balas
Abu sutuoktiniai arba giminai?iai yra VGTU studentai
+2
Vienas sutuoktinis arba giminaitis yra VGTU, o
+1
kitas kitos Lietuvos valstybin?s mokymo ?staigos
studentas
Mokymosi
Vienas sutuoktinis yra VGTU studentas, o kitas
0
S1
vieta
bedarbis (turi b?ti atitinkama payma i darbo biros
arba i Sodros)
Vienas sutuoktinis yra VGTU studentas, o kitas
-2
dirbantis (n?ra paymos nei i darbo biros (arba
Sodros), nei i mokymo ?staigos)
VGTU studentas arba jo sutuoktinis (arba giminaitis)
+2
S2
turi vaik? (skai?iuojama kiekvienam vaikui)
eima/vaikai
Vienas i sutuoktini? ar giminai?i? yra nalaitis
+2
S3
(skai?iuojama kiekvienam sutuoktiniui ar giminai?iui)

Fakt? grup? Nr. Faktas, kriterijus

Finansin?
pad?tis

Sumin?s pajamos (darbo umokestis, ?vairios paalpos
ir imokos bei s?lygin?s i t?v? eimos gaunamos
pajamos):

S4

Pastaba. jei paymos nepateikiamos arba j?
nepakanka s?lygin?ms pajamoms nustatyti konkurso
atveju praymas gali b?ti i viso nenagrin?jamas

Iki 400 Lt

400600

600800

8001000

10001200

12001400

daugiau nei 1400

+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
N*

*Nenagrin?jama

eimynini? bendrabu?i? skyrimo tvarka

1. Studentui viet? eimyniniame bendrabutyje ?sakymu skiria VGTU SA prezidentas. ?sakyme
nurodomas eimos (gyventoj?) skai?ius, j? vardai ir pavard?s bei leidimo gyventi bendrabutyje
laikotarpis. Laikotarpio pabaiga negali viryti jo studij? pabaigos.

2. eimynini? bendrabu?i? nuomos sutartys sudaromos vieneriems metams.

3. Studentai, praymus eimyniniams bendrabu?iams gauti, turi teis? pateikti bet kuriuo studij?
laikotarpio metu.

4. eimynin? bendrabut? gali gauti giminai?iai.

5. Studentai, praymus eimyniniams bendrabu?iams gauti, dokumentus pateikia VGTU SA centrin?je
b?stin?je (SRC 212). VGTU SA turi teis? prayti papildomos informacijos apie praymus
pateikusius asmenis.

6. Studentai, kurie prao vietos eimyniniame bendrabutyje, atsakym? i VGTU SA gauna ne v?liau
kaip per savait?.

7. Jei VGTU SA suteikia kambar?, vienam i sutuoktini?/giminai?i? eimynin? kambar? potvarkiu skiria
atitinkamo fakulteto dekanatas. iuo atveju (kai potvarkyje paym?ta, kad skiriamas eimyninis
kambarys), suma?ja ne fakulteto, o VGTU SA disponuojam? laisv? kambari? skai?ius.

8. Gav?s viet? eimyniniame bendrabutyje, studentas turi apsigyventi joje per 12 darbo dien?.
Neapsigyven?s per nurodyt? laik? asmuo, netenka teis?s ? bendrabut?.

9. Nuomos mokestis eimyniniuose bendrabu?iuose mokamas kas m?nes?.

10. Studentas gali prat?sti eimynini? bendrabu?i? nuomos sutart?.

eimynini? bendrabu?i? tvarka parengta pagal Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendrabu?i? viet? skirstymo ir
skyrimo tvarkos apra? patvirtint? 2006 m. birelio 23 d. rektoriaus ?sakymas Nr. 415.